درباره ما

درباره شرکت
شرکت عدالت گستر جنوب فارس ، سهامی خاص در تاریخ 1384/12/06 به شماره ثبت 902 و شماره اقتصادی: 411345178173 و شناسه ملی 10860278202 ثبت و تکمیل گردیده است.
مدیریت شرکت عدالت گستر جنوب فارس
شرکت عدالت گستر جنوب فارس به مدیریت آقایان یحیی نعیمی موکی به سمت مدیر عامل ، موسی نعیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یار نعیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت میباشند.
خدمات شرکت
شرکت عدالت گستر جنوب فارس از تاریخ 1385/02/01 فعالیت خود را آغاز نموده و در شرکت های بزرگی چون: پتروشیمی فجر جم به مدت 2 سال در پیمان تامین نیروی انسانی فعالیت داشته است همچنین شرکت سیمان فارس نو ، به مدت 13 سال تا کنون پیمان های نگهداری فضای سبز ، تامین نیروی انسانی و خدمات اداری به عنوان پیمانکار با تعداد نیرویی بالغ بر 130 نفر با شرکت فوق همکاری داشته و به نحو احسنت کار خود را به پایان رسانده است.